Media

Initiation Day, 01- 01- 2010, named ‘vishnupada das’

by His Divine Grace Om Vishnupad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

at Sri Govinda Dharm, Uki NSW Australia.